среда, 8 марта 2017 г.

Kantonu na Aaře

kantonu na Aaře, 149 800 obyv. Sídlo spolkových úřadů. Prům. zbrojní, cbem., stroj., text., el.tech., polygr., potr.. pivovarnický. Dop. křižovatka. Hist. památky, zvi. měšťanské domy ve středu m. Muzea, knihovny, univ. (zal. 1834). Sídlo Světové poštovní unie. — Za). 1191, od 1218 svobodné říšské m., od 1353 člen spříseženectva švýc.; 1798 obsazen fr. vojskem, od 1848 hl.m. Švýcarska; 2. kanton v sz. Švýcarsku, 6050 km2, 925 000 obyv., kantonální m. Bern.

Divina

Divina, zeměd. obec ve Stredosl. kr., okr. Žilina, 2967 obyvatel, divinyl [dy-, řec. -I- lat.], nenasycený uhlovodík, zákl. látka syntetického kaučuku. V.t. butadien. divis [dy-, lat.] viz spojovník, divisio [dy- zi-ó, lat.] viz oddělení. Diviš Jiří, 1886-1959, č. lékař, chirurg; prof. UK, akad. ČSAV (1954). Zakl. moderní čs. hrudní chirurgie. Ř.rep. (1956).

вторник, 7 марта 2017 г.

Andromaché

Andromaché, řec. mytol. manželka Hek-tórova; po pádu Tróje otrokyně Neop-tolemova.

Dojnost

dojnost, potenciální schopnost dojnice k produkci mléka. Tato schopnost je výsledkem dědičného založení (genotypu) a vývojových činitelů.

Cícvár

cícvár [perština]. karbonátové (kal-

Antonius

Antonius [-tóny-], asi 1465 — 1520, sl. zlatník; vytvořil např. signované m. pečetidlo a pravděpodobně i kalich z košického dómu, monstranci a ol-tářní kříž ze Spišské Nové Vsi. Viz ilustrace str. 98.

Behring

Behring [bé-] Emil Adolph von, 1854 až 1917, něm. lékař, bakteriolog; prof.

Barnes

Barnes [bárnz] Harry Elmer, 1889 až 1968, amer. burž. historik, spolu s Robinsonem představitel sociol. orientace historiografie. Hl. dílo: Historical Sociology (Historická sociologie).

понедельник, 6 марта 2017 г.

Dudin

Dudin [-din] Vladimír FjodoroviČ, •1909, sov. režisér. Inscenace: Gorkého Nepřátelé v pražském ND. Nár. um. RSFSR (1960).

Dobývání

dobývání, hor. souhrn všech práci spojených s vyrabáním užitkového nerostu z jeho ložiska; při d. povrchovém je ložisko bezprostřední pod povrchem nebo je pokryto homnami, jejichž odklid lze provést hospodárně (lom, rýžoviska). D. se pro vidi rýpadly, hydromech. nebo v kombinaci s trhacími pracemi; při dobýváti hlubinném, kdy je ložisko ve větší Hloubce se používá hlavně těchto netod: a) stěnových porubů pro dobýváni ložisek velké mocnosti sloje, jřičemž šiřka pokosu odpovídá délce -amene dobývacího stroje; b) porubů nenších délek (zátinka): c) pilířování, pí němž se ložisko rozdělí chodbám: lak, že mezi nimi vzniknou pilíře, které se pak vyrubávaji; d) komorováni, imž se dobývají mocná ložiska na ceku mocnost nebo v etážích; e) d. poc štítem na mocných strmých uhelným ložiskách. Selektivní d. (výběrové) je způsob, při němž se v témže ložisku dobývají nerosty různé kvalty. Vy-rubaný prostor se zajišťuje ýztuží. Tato výztuž se při postupu výrubu plení a výru báný prostor se nťchá zavalit nebo se vyplňuje hlušinou (zá-kladka); d. a nakládání se dies převážně spojuji v dobývacích tombaj-nech.

Bardotová Brigitte

Bardotová Brigitte, *1934, fr. film. herečka (A bůh stvořil ženu. Pravda, Soukromý život).

Abdéra

Abdéra, starořec. město na thráckém pobřeží, jehož obyvatelé byli pokládáni za hlupáky; starověký Kocourkov.

Bitevní letadlo

bitevní letadlo, voj. letoun určený k ničení živé síly a nepřítelovy bojové těch. v součinnosti s pozemními vojsky přímo na bojišti.

Bizarní

bizarní [fr. < baskicky], podivný, neobvyklý, zvláštní, podivínský. Bizerta, arab. Banzart - přístavní m. v sev. Tunisku u Středozemního moře, 52 000 obyv. Rafinérie ropy, prům. hutní, cementárenský. Dop. křižovatka.

воскресенье, 5 марта 2017 г.

Belgorod

Belgorod, oblastní m. v SSSR v RSFSR v Belgorodské oblasti, 227 000 obyv. Prám. stav. hmot, stroj., potr., energetiky. Těžba železné rudy. — Za 2. svět. války byly v červenci a srpnu 1943 v okolí B. urputné boje (bitva u Kur-ska). Sov. protiofenzívou byl. B. 5. 8. 1943 osvobozen.

Bottgei

Bottgei [be-j Johann Friedrich, 1682 až 1719, něm. lékárník a alchymista; objevitel evr. porcelánu (1709) na bázi kaolínu (s E. W. von Tschimhausenem, 1651 — 1708); ředitel a návrhář míšeňské porcelánky, vyvíjel technologie postupů a glazuru.

Bisaya

Bisaya [-aja], největší filipínská etnická

Cecil

Cecil [sisl] Edgar Algernon Robert, vikomt Chelwood, 1864—1958, brit. politik; 1916-18 min. pro blokádu, člen obou Baldwinových vlád; 1923 až 1945 prez. Společnosti národů. Nob.c. za miř (1937).

APT-systém

APT-systém, angl. Automatic Picture Transmission, automat, předávání o-brázků — systém zajišťující automat, předáváni zejm. met. snímků (oblačnost) z družic do pozemních stanic. Apuleius [-lejus] Lucius, asi 125 — 180, řím. spisovatel a filozof ze sev. Afriky. Proslavil ho dobrodružný román Proměny čili Zlatý osel, první plně zachovaný ant. román. Je protkán četnými příběhy, obsahuje např. báji Amor a Psýché.

Bubalis

bubalis, až 180 cm vysoký, hmotnost až 800 kg. Žije v Indii. B. domácí je domestikovaná forma b. indickího. buvolec, Damaliscus, Alcelaphus — rody přežvýkavých sudokopytníka z čeledi turovitých. B. se podobají velkým antilopám. Jsou známé 2 rody s 5 druhy. Žijí v Africe.

суббота, 4 марта 2017 г.

Cirdenas

Cirdenas [kar-], přístavní m. na S Kuby, 67 000 obyv. Prům. cukrovar-nický, pap., dřevozpracující, tabákový, rybný. Zal. 1828.

Duoplex

duoplex [lat.], soustava přenosu dvou telegrafních signálů kombinaci čtyř tónových kmitočtů, duopol, diopol [lat. < řec.] — forma kap. obchodu, při nčmž dva účastnici ovládají monopolně nabídku nebo poptávku (na rozdíl od monopolu a oligopolu).

Dgbrowa Górnicza

Dgbrowa Górnicza [dom- gurňiča], m. v Polsku ve vojvodství Katovice, 78 900 obyv. Prům. těžební (kamenné

Boží bojovníci

boží bojovníci, název pro husitský řev. lid, který chápal svůj boj 2a lepší společnost jako boží poslání.

Čchang-čcbun

Čchang-čcbun, provinční m. v sv. Číně v provincii Ťi-lín, 1,8 mil. obyv. Prům. automobilový, dop. stroj., chem..

Bosch

Bosch [buš] £>715/. *1900, něm. (NDR) herec, lid. zpěvák a pokrokový um.; Brechtův spoluprac. a představitel čelných roli v jeho hrách: Galileo. Azdak v Křídovém kruhu. Vytvořil též roli Julia Fučíka ve hře Burjakovského. Vlez.Len.c. (1972).

пятница, 3 марта 2017 г.

Cyklometrická funkce

cyklometrická funkce, inverzní funkce ke goniometrickým (trigonometrie kým) funkcím: arkussinus, arkuskosi-nus, arkuskotangens. arkustangens. Např. aresin x je úhel (v obloukové míře), jehož sinus je roven .v. cyklomorfóza [řec.]. periodicky se opakující sezónní změny vnějšího tvaru těla planktonních organismů v průběhu roku, např. bičíkovců, viřníkú a perlo-oček.

Čuvašská ASSR

Čuvašská ASSR, v SSSR, v RSFSR,

Barito

Barito, ř. v jv. Borneu v Indonésii, 885 km dlouhá. Na horním toku pe-. řeje a vodopády.

Devět skal

Devět skal, žulová h. skupina ve Žďár-ských vrších Homosvratecké vrchoviny, 836 m n.m.

Castelo Braoco

Castelo Braoco [kaštelu -ku] Humberto de Atencar, 1900 - 1967, brazilský maršál a politik, 1964 účastník puče; povýšen na maršála a zvolen prez. řep Zahynul při let. nehodě.

четверг, 2 марта 2017 г.

Anna Přemyslovna

Anna Přemyslovna, 1290—1313. nejst. dcera Václava II. Od 1306 manželka Jindřicha Korutanského; Č. královna 1307-10.

Antlia

Antlia, souhv. již. oblohy, u nás viditelné v jarních měsících.

Baudouin 1.

Baudouin 1. [boduen], *1930, belg. král od 1951. Nastoupil na trůn po vynuceně abdikaci svého otce Leopolda III.

Donaiello

Donaiello, GattameJaia. Padova

Leramdlo: a beran

leramdlo: a beran, b loutka, c kladka, d lano